Kalendarz ekonomiczny. Co to jest kalendarz ekonomiczny? Jak z niego korzystać i jak odczytywać dane makroekonomiczne?

Kalendarz ekonomiczny jest czasami nazywany kalendarzem wiadomości forex. Nazwa powstała, ponieważ rynek forex spopularyzował ten kalendarz wydarzeń finansowych. Nazywanie kalendarza wiadomości forex nie byłoby całkowicie dokładne, ponieważ zawarte w nim informacje są wykorzystywane przez handlowców finansowych na wszystkich rynkach. Jednak rynek forex jest centrum finansowym, w którym jest największa reakcja na wydarzenia informacyjne, więc nazwa „kalendarz wiadomości forex” prawdopodobnie będzie trwać przez długi czas.


Kalendarz ekonomiczny można opisać jako kalendarz wydarzeń politycznych i gospodarczych

pokazujący wyniki wskaźników wykorzystywanych do pomiaru wyników wymienionych krajów lub sektorów gospodarczych wymienionych krajów. Ponieważ wskaźniki są czynnikiem decydującym o kondycji gospodarki danego kraju, inwestorzy na wszystkich rynkach finansowych wykorzystują te informacje do określenia przyszłego kierunku rynku oraz jako podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w krótkim, średnim i długim okresie.


Elementy kalendarza ekonomicznego

Typowy kalendarz ekonomiczny będzie zawierał następujące elementy:
Data publikacji. Jest to zazwyczaj czas wschodni w USA, który jest standardowym czasem używanym na rynkach finansowych. Niektóre wersje kalendarza ekonomicznego pozwolą handlowcom dostosować czas do czasu lokalnego lub innego czasu.

Kraj, z którego pochodzi informacja prasowa. Zwykle wyświetlana jest skrócona nazwa kraju lub flaga kraju. Informacje te informują handlowca, które waluty mogą się zmieniać, gdy wiadomość zostanie upubliczniona.


Nazwa podstawowego komunikatu prasowego/wskaźnika do handlu. W tym miejscu może znajdować się klikalny link, który wyświetla rozwijany pasek z wyjaśnieniem, co dany indeks mierzy i jak odnosi się do gospodarki danego kraju.


Miary zmienności są prezentowane w kilku formatach. Typowe formaty to gwiazdki, oznaczone kolorami (czerwony, bursztynowy i zielony) lub wykrzykniki (jeden, dwa lub trzy, które mogą być oznaczone kolorami lub nie). Pokazuje to wpływ, jaki komunikat może mieć na daną walutę. Zakres od niskiego do średniego, po którym następuje duży wpływ (oznaczony na czerwono, 5 gwiazdek lub trzy wykrzykniki). Jedyną wiadomością rynkową są wiadomości, które mają duży wpływ na rynek. Spektrum tego, co stanowi wiadomości o dużym wpływie, nieustannie się zmienia wraz z dynamiką światowej gospodarki.
Kolumny na liczby rzeczywiste.


Kolumna zawiera numer Konsensusu/Planu

Poprzednia kolumna liczbowa (nie zawsze może być obecna).
Kolumna zmian poprzednich liczb rzeczywistych. Interpretacja kalendarza ekonomicznego: podejście tradera. Biznesowe podejście do korzystania z kalendarza ekonomicznego zaczyna się od daty i godziny kalendarza ekonomicznego, to: handlowcy muszą pamiętać do końca, że ​​mogą stać w kolejce, aby otrzymywać wiadomości giełdowe (jeśli transakcja jest możliwa ).

Wiedza o tym, jakie wiadomości zostaną opublikowane,

jest również wykorzystywana do ostrzegania traderów,

kiedy powinni rozważyć zamknięcie otwartych pozycji, aby nie narażać ich na zmienność rynku, gdy zmienność zostanie opublikowana. Następnie zwraca się uwagę na wiadomości o dużym wpływie, ponieważ są to jedyne, na które warto handlować. Sprzedawcy powinni również zwrócić uwagę na kraj, z którego pochodzi wiadomość. Warto o tym trochę poczytać. Nie we wszystkich przypadkach waluta danego kraju jest kupowana lub sprzedawana w czasie prasy.


Dobrym przykładem jest raport sprzedaży detalicznej w USA

Zdarzały się przypadki, w których kurs jena, taki jak EURJPY, jest parą walutową z wyboru do handlu z tymi wiadomościami, zamiast tradycyjnej pary walutowej USDJPY. Spróbuj znaleźć najlepszą parę walutową do handlu wiadomościami. Następnie zwrócimy uwagę na nazwę komunikatu prasowego. Kliknij dowolny z linków tutaj, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, co nowego w handlu i co dodatnia lub ujemna liczba będzie oznaczać dla aktywów.


Następnie twoja uwaga skupia się na liczbach rzeczywistych,

dopasowanych, poprzednich i zmodyfikowanych. Wiele osób ignoruje modyfikacje na własną szkodę. Liczba zmian może decydować o Twojej reakcji na najnowsze wydanie, ponieważ uczestnicy rynku mogą stać się bardziej upartymi, niedźwiedzimi lub neutralnymi, niż byliby normalnie w przypadku braku zmiany. Cena zasobu wzrośnie, jeśli różnica między wartością rzeczywistą a wartością oczekiwaną będzie bardziej dodatnia, a zmniejszy się, jeśli parametr będzie bardziej ujemny. Zmienność zależy od zmienności, a także różnicy między rzeczywistymi a przeszłymi wynikami.

Wskaźnik ekonomiczny to zasadniczo statystyczne dane ekonomiczne

Dzięki tym informacjom możemy analizować sytuację gospodarczą regionu w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wskaźnik ekonomiczny to rodzaj informacji finansowej, która pozwala nam analizować i, podobnie jak inne, analizować rozwój gospodarki. Dzięki wskaźnikom ekonomicznym analityk może monitorować rozwój gospodarki i cykl koniunkturalny oraz przewidywać możliwe ruchy oczekiwane przez gospodarkę. Jego statystyczny charakter pozwala na kontrolę nad całym szeregiem historycznym.


Jak wszystkie statystyki,

indeks ekonomiczny dostarcza nam informacji o jakimś aspekcie lub zjawisku. Jakie informacje nam daje? Cóż, to zależy od tego, jaki jest wskaźnik ekonomiczny. Załóżmy, po prostu, przykład wskaźnika fizjologicznego. Skąd mam wiedzieć, czy dana osoba jest wysoka, niska czy przeciętna? Do tego używamy wysokości. Możemy to wyrazić w centymetrach (jednostka miary) i pomaga nam to poznać fizyczny wymiar osoby. Wiemy więc, że jeśli osoba ma 190 centymetrów wzrostu, uważa się ją za wysoką. Ale dlaczego to mówimy? Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do czynienia z tymi rozmiarami. Oczywiście można powiedzieć, że osoba o wzroście 190 cm byłaby uważana za niską w porównaniu do graczy NBA.


To samo dotyczy gospodarki

Chcemy poznać gospodarkę i wiedzieć, jak się rozwija, tworzymy wskaźniki (coś nam mówią). Moglibyśmy zapytać: czy jest wielu bezrobotnych? W tym celu istnieją wskaźniki, które mówią, czy jest ich wiele, czy nie i które umożliwiają porównanie z innymi krajami lub regionami
Według wskaźnika można je podzielić na różne typy. Za pomocą wskaźników możemy na bieżąco analizować rozwój gospodarki całej planety.


Rodzaje wskaźników ekonomicznych

W zależności od tego, co mierzy wskaźnik, możemy dokonać różnych klasyfikacji, które pozwalają nam wybrać wskaźniki, które są najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy. W tym sensie wskaźniki można klasyfikować według ich ważności, w zależności od czasu reakcji, trendu, a także otoczenia gospodarczego. W zależności od czasu możemy więc sklasyfikować wskaźniki w następujący sposób:
Wskaźnik leniwy lub spóźniony ekonomiczny: Wartość zmienia się raz, ten wskaźnik został już zrealizowany i nastąpiły zmiany w gospodarce. Cykliczny lub zbieżny wskaźnik ekonomiczny: Ten wskaźnik zmienia swoją wartość jednocześnie z gospodarką.


Główny wskaźnik ekonomiczny: wskaźnik, który można zmienić, zanim zostaną zrealizowane w gospodarce. Tego typu wskaźniki pozwalają nam przewidywać rzeczywisty cykl i wdrażać polityki.
Jednak zgodnie z trendem możemy je sklasyfikować następująco:
– Wskaźnik cykliczny: nie ma związku między jego rozwojem a rozwojem gospodarczym.


– Wskaźnik cyklu koniunkturalnego: w kierunku przeciwnym do ogólnego rozwoju gospodarczego. Gdy gospodarka zwalnia, wskaźnik koniunktury rośnie. Ma to, co nazwalibyśmy „odwrotną korelacją”.


– Wskaźnik procykliczny: jego zachowanie podąża za cyklem gospodarczym. Istnieje ścisły związek między rozwojem gospodarczym a wskaźnikiem.


– Wskaźniki można sklasyfikować według sektora gospodarki w następujący sposób:


– Wskaźniki rynku pracy: Podobnie jak w przypadku bezrobocia, ludność aktywna zawodowo, m.in.


– Wskaźniki koniunktury i wzrostu gospodarczego: Produkt Krajowy Brutto (PKB).


– Wskaźniki cen i siła nabywcza: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), inflacja, wskaźniki m.in. Stan finansowy i wskaźniki księgowe: ROE, ROI, IRR, NPV, m.in.


– Wskaźnik handlu zagranicznego: Bilans handlowy, bilans płatniczy i inne wskaźniki.

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne to:

– Produkt krajowy brutto lub PKB.
– Bezrobocie lub bezrobocie.
– Rodzaj zainteresowania. M2.
– Premia za ryzyko.
– Inflacja
– Indeks cen konsumpcyjnych (CPI).
– Obraz płatności.
– Poziom zadłużenia i deficytu.
– Zaufanie biznesu i konsumentów.

Oprócz wszystkich wskaźników wymienionych powyżej istnieją organizacje, które np. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) łączą wskaźniki dla nowych. W tym przypadku wspomniana organizacja stworzyła indeks złożony, którego nazwa pochodzi od kombinacji różnych wskaźników, takich jak wymienione wcześniej.

Analiza wskaźnikowa to zaawansowany etap analizy sytuacji finansowej firmy. Służy do oceny różnych obszarów działalności firmy. Informacje wykorzystane w analizie pochodzą bezpośrednio ze sprawozdania finansowego. Za pomocą wyliczonych kluczowych wskaźników można zinterpretować sytuację finansową firmy za każdy okres.


Kluczem do analizy raportowania

jest właściwy dobór mierników efektywności firmy. Analiza raportu nie polega na wyliczeniu każdego wskaźnika dla firmy, ponieważ aby analiza wskaźnikowa odzwierciedlała rzeczywistą i aktualną sytuację finansową firmy, musi być stosowana odpowiednio do potrzeb i docelowej grupy odbiorców. Analiza wskaźnikowa może być wykorzystywana na wszystkich szczeblach zarządzania firmą, w tym – wykorzystywana przez menedżerów (przy podejmowaniu decyzji związanych z efektywnym funkcjonowaniem firmy), akcjonariuszy firmy (przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych), pożyczkodawców (przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu), a także podobnie jak przez wszystkie bezpośrednio i pośrednio zależne spółki danej firmy. Analiza wypłacalności firmy to nic innego jak badanie i monitorowanie zdolności firmy do terminowej spłaty zadłużenia. W krótkim okresie największą rolę w analizie odgrywają wskaźniki płynności, ponieważ utrzymanie płynności jest niezbędne dla kontynuacji działalności firmy. Celem firmy jest osiągnięcie zysku, ale bez kapitału finansowego nie można robić interesów – handlować z innymi podmiotami na rynku. Płynność finansowa to nic innego jak utrzymywanie wystarczającej płynności aktywów obrotowych firmy i wymagalności zobowiązań krótkoterminowych.


Analiza zadłużenia

jest rozszerzeniem analizy wypłacalności. Głównym problemem w tego typu analizach jest poradzenie sobie z krótko- i długoterminowymi długami firmy oraz ustalenie pochodzenia środków przeznaczonych na spłatę długów, czyli źródeł finansowania. Wzrost zadłużenia do pewnego poziomu ma pozytywny wpływ na działalność firmy, ponieważ daje możliwość wykorzystania pozytywnego efektu dźwigni finansowej i zwiększenia wartości firmy. Niestety, należy pamiętać, że z drugiej strony wzrost zadłużenia naraża nas na większe ryzyko.


Analiza rentowności

firmy jest jedną z najcenniejszych informacji o stanie finansowym firmy. Dostarcza informacji na temat wyników ekonomicznych sprzedaży towarów i usług, zwrotu z kapitału własnego oraz kapitału zagranicznego. Analiza rentowności składa się z trzech obszarów: analizy rentowności sprzedaży, majątku oraz kapitału firmy.


Pokazuje stan wykorzystania zasobów materialnych i mentalnych w firmie. Dzięki temu można określić, czy firma zgromadziła wystarczającą ilość aktywów w związku z prowadzoną działalnością. Wskaźniki tej analizy można podzielić na dwie grupy:


wskaźniki cykliczne – mające na celu określenie, jak efektywnie firma zarządza swoimi zasobami. Dobra sytuacja w firmie ma miejsce, gdy rotacja zapasów i należności maleje, a rotacja należności rośnie.
Ta sekcja zawiera główne wskaźniki finansowe firmy. Kluczowe wskaźniki wyliczane są na podstawie rocznych sprawozdań spółki: bilansów oraz rachunku zysków i strat za lata 2010-2021. Roczne sprawozdania księgowe zostały zweryfikowane przez uprawnionego audytora. Zainteresowani inwestorzy mogą je wykorzystać do przeprowadzenia analizy indeksowej firmy. Dzięki takiej analizie możliwe jest szybkie i efektywne zrozumienie działalności firmy oraz transakcji finansowych jej poprzednich okresów.

Analiza wskaźnikowa

pomaga ocenić jakość zarządzania i efektywność wykorzystania majątku firmy. Umożliwia śledzenie trendów w firmie, a także umożliwia porównywanie z inną firmą lub porównywanie jej wyników ze średnią w branży. Wraz z analizą środowiskową może stanowić cenne źródło prognozowania przyszłego rozwoju firmy. Chcielibyśmy podkreślić dydaktyczny i demonstracyjny charakter tej strony dla mniej doświadczonych inwestorów i zachęcić ich do skonsultowania się z doświadczonymi ekspertami finansowymi przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Wskaźniki podzielone są na pięć grup:

płynność – mierzy zdolność firmy do pokrycia krótkoterminowych długów,
rentowność – służy do oszacowania wysokości zysku w stosunku do uzyskanych dochodów i zainwestowanego kapitału,
zadłużenie – informuje o zadłużenie firmy . oraz umiejętność zarządzania tym długiem,
operacje – pokazuje, jak szybko firma zamienia swoje akcje i promocje na pieniądze,
wartość rynkowa – ma na celu ocenę wartości rynkowej firmy z punktu widzenia jej atrakcyjności inwestycyjnej.


Dla większości wskaźników możliwe jest wyznaczenie ich optymalnej wartości dopiero po porównaniu ich ze wskaźnikami z poprzedniego okresu. Aby ułatwić inwestorom taką analizę przygotowano porównawcze tabele wskaźników na lata 2012 – 2020. Dla zobrazowania dynamiki zmian wskaźniki przedstawiono graficznie dla każdej grupy.

Related Posts

USDCAD spada coraz bliżej do tygodniowego minimum

USDCAD OSIĄGNĄŁ COTYGODNIOWE MINIMUM, PONIŻEJ DANYCH Z POŁOWY 13500 PO PRACY W USA/KANADZIEUSDCAD spada coraz bliżej do tygodniowego minimum i jest pod presją kombinacji czynników.Wzrost stopy bezrobocia…

AUDUSD wzrasta w piątek o ponad 2% i przygotowuje się do zakończenia tygodnia ze wzrostem 0,50%

Raport US Nonfarm Payrolls przekroczył szacunki, podczas gdy stopa bezrobocia pchnęła w górę, osłabiając USD i wzmacniając AUD.Analiza cen AUDUSD: zyskuje 150-pipsów i konsoliduje się wokół 0,6440-50,…

INDEKS USD SŁABSZY POMIMO PAYROLLS

Indeks odkłada na bok dwa kolejne dzienne spadki i zdecydowanie wybija się poniżej kluczowego wsparcia 112,00 dzięki odnowionemu i intensywnemu apetytowi na kompleks ryzyka w piątek. W…

W czwartek GBP/USD spada, WALKA BANKU ANGLII Z INFLACJĄ JEST OSŁABIANA

W czwartek GBP/USD spada. Ekonomiści Commerzbanku oczekują, że para pozostanie oferowana. WALKA BANKU ANGLII Z INFLACJĄ JEST OSŁABIANA„Bez wiosłowania na Downing Street trudno mi sobie wyobrazić, jak…

Dobre odbicie cen ropy naftowej. USD/CAD ogranicza część swoich skromnych zysków w ciągu dnia

USD/CAD ogranicza część swoich skromnych zysków w ciągu dnia, choć spadki pozostają złagodzone.Dobre odbicie cen ropy naftowej wspiera wariatkę i działa przeciw parze.Zakłady na agresywną podwyżkę stóp…

INDEKS USD DO TESTOWANIA 115 NA WYŻSZYM NIŻ OCZEKIWANO BAZOWYM CPI W USA

Dzisiejsza wrześniowa publikacja indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w USA powinna być ponownie głównym czynnikiem wpływającym na rynek. W każdym razie, zdaniem ekonomistów, dolar pozostanie…